Asociación

Asociación Cultural Amigos Camiño Mozárabe – Viaplata Ourense

Galego:

Ao inicio das peregrinacións á tumba do apóstolo Santiago, na parte de península Ibérica que ía sendo conquistada polos árabes, permitiu o aproveitamento dunha antiga vía militar para convertela en ruta de peregrinacións cristiás. Esta ruta pola que os mozárabes do Al-Ándalus peregrinaron a Compostela na baixa Idade Media, nacendo así o «CAMIÑO MOZÁRABE A SANTIAGO DE COMPOSTELA».

 

Coñecendo estes antecedentes e chegando a mans duns camiñantes unha descrición da peregrinación realizada por Bernardo de Aldrete de principio do século XVII, arquivado na catedral de Granada na que nos relata o seu paso pola Gudiña, Campo Berzerro, Sote Liño, Ponte Ambia, Seixalbo, descríbenos as:

 

BULGAS DE ORENSE COMO UNOS CAÑOS DE AGUA CALIENTE, UNA TANTO QUE NO AI QUIEN PUEDA SUFRIRLA, QUE ARRACA LAS UÑAS DE LAS PATAS DE UNA VACAA BREVÍOSSIMAMENTE. OTRA NO ES TANTO I DESTA ME LLEVARON UN CÁNTARO, I EN MÁSS DE UN QUARTO DE HORA, CON HACER NOTABLE FRÍO, NO PODÍA TENER LAS MANOS DENTRO. A ESTA AGUA ACUDE TODA LA CIUDAD PARA LAVAR I FREGAR I TODOS QUANTOS SERVICIOS SE HAZEN EN UNA CASA CON AGUA HIRVIENDO, I DELLA LLEVAN PARA AMASSAR, SIÉNDOLES UTILÍSIMAS PARA TODO GÉNERO DE COSAS, MENOS LOS BAÑOS QUE NO LOS USAN NI ESTÁN ACOSMODADOS A ELLOS. AI OTRAS FUENTES DESTAAS RIBERA DE MIÑO LEXOS DE LA CIUDAD QUE LLAMAN CALDAS (Transcrición directa do libro)

 

Con todos estes antecedentes e contando coa grande axuda do HISTORIADOR ORENSÁN, DON ELIGIO RIVAS, decidímonos a recuperar o camiño, tarefa ardua polo seu descoñecemento, mesmo para os campesiños por onde discorría, con todo logramos recuperalo e sinalizalo correctamente dende PUEBLA DE SANABRIA a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Unha vez logrado fórmase unha comisión ao obxecto de fundar A ASOCIACIÓN DE AMIGOS DA VÍA DA PRATA – CAMIÑO MOZÁRABE e para iso nunha asemblea realizada o día 14 de decembro do ano 1998, noméase a Xunta Directiva presidida por DON ASER ÓSCAR SÁNCHEZ RUÍDO, primeiro presidente desta asociación e baixo a súa dirección procédese á confección duns Estatutos nos que se marcan os seus fins, que son os seguintes: conservación e promoción do camiño, axuda aos peregrinos, organizar e colaborar nas peregrinacións, organizar eventos relacionados co camiño, exposicións, conferencias e cursos de hospitaleiros.

 

A Asociación comeza con oitenta e seis socios e na primeira asemblea acórdase nomear como PRESIDENTE HONORARIO a DON ELIGIO RIVAS


 

Castellano:

Al inicio de las peregrinaciones a la tumba del apóstol Santiago, en la parte de la Península que iba siendo reconquistada por los árabes, permitió el aprovechamiento de una antigua vía militar para convertirla en ruta de peregrinaciones cristianas. Esta ruta por la que los mozárabes del AlÁndalus peregrinaron a Compostela en la Baja Edad Media, naciendo así el «CAMINO MOZÁRABE A SANTIAGO DE COMPOSTELA».

 

Conociendo estos antecedentes y llegando a manos de unos caminantes una descripción de la peregrinación realizada por Bernardo de Aldrete de principio del siglo XVII, archivado en la Catedral de Granada en la que nos relata su paso por La Gudiña, Campo Berzerro, Sote Liño, Ponte Ambia, Seixalbo, nos describe las:

 

«BULGAS DE ORENSE COMO UNOS CAÑOS DE AGUA CALIENTE, UNA TANTO QUE NO AI QUIEN PUEDA SUFRIRLA, QUE ARRACA LAS UÑAS DE LAS PATAS DE UNA VACAA BREVÍOSSIMAMENTE. OTRA NO ES TANTO I DESTA ME LLEVARON UN CÁNTARO, I EN MÁSS DE UN QUARTO DE HORA, CON HACER NOTABLE FRÍO, NO PODÍA TENER LAS MANOS DENTRO. A ESTA AGUA ACUDE TODA LA CIUDAD PARA LAVAR I FREGAR I TODOS QUANTOS SERVICIOS SE HAZEN EN UNA CASA CON AGUA HIRVIENDO, I DELLA LLEVAN PARA AMASSAR, SIÉNDOLES UTILÍSIMAS PARA TODO GÉNERO DE COSAS, MENOS LOS BAÑOS QUE NO LOS USAN NI ESTÁN ACOSMODADOS A ELLOS. AI OTRAS FUENTES DESTAAS RIBERA DE MIÑO LEXOS DE LA CIUDAD QUE LLAMAN CALDAS» (Transcripción directa del libro)

 

Con todos estos antecedentes y contando con la gran ayuda del HISTORIADOR ORENSANO, DON ELIGIO RIVAS, nos decidimos a recuperar el camino, tarea ardua por su desconocimiento, incluso para los lugareños por donde discurría, con todo logramos recuperarlo y señalizarlo correctamente desde PUEBLA DE SANABRIA a SANTIAGO DE COMPOSTELA. Una vez logrado se forma una comisión al objeto de fundar LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DA VÍA DA PRATA – CAMINO MOZÁRABE y para ello en Asamblea realizada el día 14 de diciembre del año 1998, se nombra en Junta Directiva presidida por DON ASER ÓSCAR SÁNCHEZ RUIDO, primer Presidente de la misma y bajo su dirección se procede a la confección de unos Estatutos en los que se marcan los fines de la misma y que son los siguientes: CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DEL CAMINO, AYUDA A LOS PEREGRINOS, ORGANIZAR Y COLABORAR EN LAS PEREGRINACIONES, ORGANIZAR EVENTOS RELACIONADOS CON EL CAMINO, EXPOSICIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS DE HOSPITALEROS.

 

La Asociación comienza con ochenta y seis socios y en la primera Asamblea se acuerda a nombrar como PRESIDENTE HONORARIO a DON ELIGIO RIVAS.